Algemene voorwaarden voetbaltrainershop.nl

Algemene voorwaarden van voetbaltrainershop.nl, gevestigd te Breezand.
Versie geldig vanaf 25-03-2009.

‘voetbaltrainershop.nl’
Gevestigd te Breezand (1764GT), Leen Pietersestraat. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: 37149720.

Artikel 1. Algemeen
1.1 Onder ‘voetbaltrainershop.nl’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: voetbaltrainershop.nl.
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten met voetbaltrainershop.nl voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door voetbaltrainershop.nl erkend.
1.4 Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door voetbaltrainershop.nl.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden voetbaltrainershop.nl eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door voetbaltrainershop.nl of een door voetbaltrainershop.nl verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn voetbaltrainershop.nl en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van voetbaltrainershop.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 voetbaltrainershop.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen en prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief BTW.
3.2 Indien een prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Levering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan voetbaltrainershop.nl verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij voetbaltrainershop.nl bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.3 Aan de leveringsplicht van voetbaltrainershop.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door voetbaltrainershop.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.4 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd
5.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal voetbaltrainershop.nl (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Overmacht
6.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop voetbaltrainershop.nl geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij voetbaltrainershop.nl en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
6.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat voetbaltrainershop.nl de verbintenis had moeten nakomen.
6.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door voetbaltrainershop.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
6.4 Indien voetbaltrainershop.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 7. Garantie
7.1 voetbaltrainershop.nl biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
7.2 voetbaltrainershop.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan voetbaltrainershop.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan voetbaltrainershop.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan voetbaltrainershop.nl schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.4 Indien klachten van de afnemer door voetbaltrainershop.nl gegrond worden bevonden, zal voetbaltrainershop.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van voetbaltrainershop.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van voetbaltrainershop.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van voetbaltrainershop.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van voetbaltrainershop.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.5 voetbaltrainershop.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
7.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens voetbaltrainershop.nl in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van voetbaltrainershop.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 8. Betaling
8.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een iDeal-transactie plaats te vinden op de plaats van aflevering van de producten. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
8.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
8.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van voetbaltrainershop.nl en de verplichtingen van de afnemer jegens voetbaltrainershop.nl onmiddellijk opeisbaar.
8.4 Indien voetbaltrainershop.nl haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
8.5 Indien voetbaltrainershop.nl kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriele eigendom met betrekking tot de door voetbaltrainershop.nl geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij voetbaltrainershop.nl en/of haar leveranciers.
9.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van voetbaltrainershop.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.